CHANCE NOVEMBER

“Pev Kolej heeft, als onderdeel van het CHANCE-project van het Erasmus+-programma van de Europese Unie, docenten van Het Erasmus School in Nederland verwelkomd als onze projectpartners. Het gezamenlijke doel van het project is om de inclusie van studenten met een migratieachtergrond te verbeteren binnen het onderwijs systeem. De eerste fase van dit project vond plaats in mei. Docenten van Pev Kolej bezochten Het Erasmus School in Nederland en brachten een bezoek aan de International Transition Class (ISK), waarbij zij hun ervaringen en inzichten deelden. Tijdens dit tweede bezoek werden ook de districtsdirecteur van Pamukkale, Mehmet ÇİMEN, en de Hacı İbrahim Cin Middelbare School bezocht. Tijdens deze bezoeken werden voorbeeldlessen in het kader van het project, evenals besprekingen over de voortgang en het proces van het project, uitgevoerd.”

Programma op hoofdlijnen 

Na een introductie bijeenkomst waarin uitleg werd gegeven over het prgramma en de te
behalen resultaten, werd Onderwijsdirecteur Mehmet Çimen bezocht in zijn
kantoor. Na de lunch in een restaurant in het historische centrum, werd de zusterschool van

Pev Kolej, Hacı İbrahim Cin Middle School, 

 bezocht, waar ook vluchtelingenstudenten aanwezig waren. Als onderdeel van het programma waren de leraren uit Nederland te gast bij wiskunde- en muzieklessen. Na de lessen vond er een evaluatievergadering plaats en werd teruggekeerd naar het hotel.
Op 9 november gaven de leraren van Het Erasmus ISK in de ochtend om 09.00 uur les aan leraren en studenten van Pev Kolej. Na een korte pauze gaven de leraren van Pev Kolej les in Muziek en Robotica aan de leraren van Het Erasmus. Terwijl de leraren de lessen bijwoonden, kwam het bestuur ook samen voor TPM2. Thomas nam online deel aan deze vergadering. Tijdens de evaluatievergadering was aangegegeven door de leraren van Het Erasmus aan dat ze graag met de vluchtelingenkinderen op Hacı İbrahim Cin Middle School wilden praten, dus werd er een gesprek geregeld met de studenten. Tijdens deze vergadering werden ook opnames gemaakt voor de website. Na de evaluatievergadering ging het team naar Hacı İbrahim Cin Middle School, waar ze met de vluchtelingenstudenten praatten, en daarna bezocht het Het Erasmus-team Pamukkale. Voor het afscheidsdiner werd er om 19.30 uur afgesproken. Voor het diner waren ook de Voorzitter van de Stichting, Hasan Kazdağlı, en Stichtingsraadslid İsmail İyilikçi aanwezig.

Bezoek Directoraat van Onderwijs Pamukkale District

In Turkije zijn de vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs in
provincies en de Directoraat van Onderwijs in districten. De directoraten zijn
belast met het beheren, sturen, controleren en coördineren van het beleid, de
strategische plannen, wetgeving en programma’s van het ministerie. Pev College
en haar partnerschool Hacı İbrahim Cin Middle School vallen onder de Pamukkale
District Directoraat van Onderwijs. Managers en docenten van Het Erasmus School
uit Nederland en Pev College uit Denizli bezochten de directeur van de
Directoraat van Onderwijs van District Pamukkale Mehmet ÇİMEN om elkaar te
leren kennen en informatie uit te wisselen over ons project. Tijdens het bezoek
werden informatie gedeeld die bijdraagt aan de ontwikkeling van professionals
die onderwijs bieden aan vluchtelingen, het doel van het project. Daarnaast
werd er gediscussieerd over mogelijke nieuwe projecten na voltooiing van dit
project.

Hacı İbrahim Cin Middelbare School Bezoek (+evaluatie)

Na een korte introductietour op de Hacı İbrahim Cin Middelbare School, de zuster school van Pev College, werden wiskunde- en muzieklessen gegeven. Het doel was om te laten zien hoe lessen worden gegeven in klassen waarin ook vluchtelingen aanwezig zijn. Tijdens de evaluatiebijeenkomst werden de verschillen tussen het Nederlandse systeem en het Turkse systeem besproken, evenals de uitdagingen die zich voordoen. In Nederland ligt de nadruk op taalverwerving en sociale vaardigheden, met een ruim budget, speciale overgangsklassen en  verplicht onderwijs waar de gemeente op toeziet, samen met de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de aanwezigheidsregistraties van de studenten. In Turkije worden nieuwkomers zonder speciaal programma in reguliere klassen geplaatst nu het vorige speciale programma is beëindigd. Hoge afwezigheidspercentages, moeilijkheden bij het volgen van studenten en beperkt toezicht door de gemeente zijn enkele opvallende uitdagingen in vergelijking met het Nederlandse systeem. Opvallend is ook dat studenten die langere tijd in Turkije verblijven, verschillende verwachtingen en aanpassingsniveaus hebben. Studenten met een migratieachterond in Nederland kennen minder vaak finaciele problemen, in Turkije kunnen gezinnen met een migratieachtergrond met een laag inkomen, gedwongen zijn om hun kinderen te laten werken. Scholen in Nedeland en Turkije geven er vaak de voorkeur aan extra uitdagingen te vermijden bij gebrek aan extra financiering. Het ontbreken van de mogelijkheid om te bliven zitten in Turkije , maakt evaluatie en bestraffing moeilijker, maar Turkse scholen verdienen zeker om deze studenten evengoed welkom te heten. Financiële vragen gesteld door de Turkse zijde weerspiegelen zorgen over of studenten en gezinnen in Nederland voldoende inkomen hebben; deze vragen worden opgelost met antwoorden waaruit blijkt dat sociale bijstand wordt ontvangen. Kortom, dit verhaal benadrukt het belang van het accepteren van individuele verschillen en de positieve betrokkenheid van scholen en leraren ondanks uitdagingen.

TPM2

Het bijeengekomen team heeft een vergadering gehouden voor belangrijke beslissingen en om de voortgnag van het project te evalueren. Naar aanleiding van het monitoringbezoek door Erasmus+ (en de eerdere opmerkingen van de externe expert) is besloten om ‘internet based evaluation forms’  te gebruiken voor de evaluatie van de tweede en derde bezoeken van het project. Dit zal de deelnemers in staat stellen om hun ervaringen op een meer systematische manier te analyseren. Het team heeft ook besloten om zich in te schrijven op het ‘Erasmus+ School Education Platform’. Dit platform zal actieve promotie en deling van het project mogelijk maken. Deze inschrijving heeft tot doel niet alleen de registratie van het project vast te leggen, maar ook actieve promotie ervan te bevorderen. Het project was verrijkt met vergaderingen in Almelo om feedback en meningen met betrekking tot kinderen van migranten te evalueren. Tijdens het bezoek aan Denizli zullen groepsbijeenkomsten op de Hacı İbrahim Cin School diepgaandere interactie met deze belangrijke stakeholders mogelijk moeten maken. Persoonlijke ontmoetingen met besluitvormers, zoals District Director of National Education Mehmet Çimen, School Principal Sacit ÖZTEPE, en Deputy Principal Cem ATACAN, zorgen ervoor dat deze belangrijke figuren actief bij het besluitvormingsproces van het project worden betrokken. De afronding van de ‘Mobility Tool’ en ‘Project Results’-secties zijn van belang op het moment van het beëindigen van het project. Hoewel de basisresultaten al zijn geüpload, zullen inspanningen worden voortgezet om deze informatie deelbaar en toegankelijk te maken. De vernieuwde website is een belangrijke stap om de interactie met het project te vergroten en een breder publiek te bereiken. Elke partner heeft ingestemd met het toevoegen van een link naar het project op hun eigen website, zodat informatie een breder publiek kan bereiken. Een tweede nieuwsbrief wordt opgesteld in het Turks en Engels en zal belangrijke informatie bevatten over de huidige status van het project. Korte films die de geschiedenis van het project en de gebeurtenissen in Denizli laten zien, zullen krachtige middelen zijn om het leven en de successen van het project te delen. Een elektronische brochure, gemaakt door PEV Kolej, zal het verhaal, de doelstellingen en de successen van het project bevatten en via de website en het ‘Erasmus+ School Education Platform’ aan een breed publiek worden gepresenteerd. Tijdens de vergadering zijn ook budgettaire en administratieve kwesties besproken. Een update over de huidige stand van zaken toont aan dat het project volgens planning verloopt. De partners hebben beslissingen genomen over hoe ze hun budgetten willen beheren in de laatste fase van het project. Ook werd besproken dat leraren graag met de studenten van de Hacı İbrahim Cin School wilden praten, en er werd meteen een ontmoeting met hen geregeld. Ten slotte was het delen van het concept van het onderzoeksrapport een belangrijke stap om de theoretische basis van het project te begrijpen. Met toevoegingen van Ivo zal het concept rapport de impact en resultaten van het bezoek aan Denizli uitgebreider weergeven. Deze vergadering omvatte een reeks beslissingen om het project succesvol voort te zetten en toekomstige stappen te plannen. Het team werkt samen om hun project succesvol af te ronden.

Lessen

De Erasmus-leraren observeerden lessen in Muziek en Wiskunde op de Hacı İbrahim Cin Middelbare School. Tijdens de lessen Robotica en Muziek op Pev Kolej vroegen we hen om een onderwerp te begrijpen en toe te passen zonder de taal te kennen. Tegelijkertijd benadrukten we dat ze zich aan de klasregels moesten houden. De leraren merkten op dat dit een stressvolle ervaring was en dat ze opnieuw beseften hoe belangrijk lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, intonatie en praktische uitleg waren.

 

In de lessen die de Erasmus-leraren gaven, werd benadrukt waarop gelet moet worden bij het uitleggen aan kinderen die de gesproken taal helemaal niet kennen.

Gesprek met Studenten met een migratieachtergrond

Gesprek met Studenten met een migratieachtergrond

De gesprekken in kleine groepen tussen de leraren en de studenten verhelderden de situatie voor de leraren nog meer na wat de kinderen hen vertelden. Het werd ontdekt dat het feit dat de meeste studenten in Turkije geboren zijn, het taalprobleem gedeeltelijk oploste. Voor degenen die later naar Turkije kwamen, blijft dit probleem echter bestaan, en ze zijn verdeeld over klassen op basis van hun leeftijd zonder enige taalvaardigheid in het land waarvan ze de taal niet kennen. Aanvankelijk werden er verschillende projecten en lessen gegeven voor taalvaardigheid, maar omdat dit niet systematisch werd gedaan, bleef deze situatie bestaan. Ze gaven aan dat het gedeelde probleem dat ze ervaren te maken heeft met erkenning.

Evaluatie

Deelnemers waren over het algemeen positief tijdens de eerste fase van de evaluatiebijeenkomst. Met name docenten die de lessen gaven, gaven aan dat ze door de moeilijkheden die ze ondervonden een beter begrip hebben gekregen van wat migrantenkinderen doormaken in de klas. Er zijn verschillende omstandigheden en mogelijkheden in beide landen. In Nederland wordt budget verstrekt, terwijl dit helaas niet wordt ondersteund in Turkije. Bovendien is het in Turkije moeilijk om sancties op te leggen aan studenten als ze niet naar school gaan. Als resultaat van alle evaluaties werd geconcludeerd dat er in elke situatie en met elke student een andere aanpak nodig kan zijn. De waarde van het feit dat het projectteam goed samenwerkt en in staat is om alles te bespreken en op te lossen, werd benadrukt. Dat geeft een goed gevoel waar het gaat om mogelijke andere projecten.
U kunt hier de evaluatieformulieren vinden die de deelnemers na het bezoek moesten moeten invullen.

Dissimination

De verspreiding van het project werd op zich genomen door Pev College. In deze fase kunt u op de website de samenvatting van het project, nieuwsbrieven, het team, activiteiten, foto’s, de introductievideo en tot slot rapporten vinden, zowel in het Turks, Nederlands als Engels.

Afscheidsdiner

De afscheidsmaaltijd op donderdagavond, bijgewoond door de voorzitter van de Raad van Bestuur van PEV College Foundation, Hasan Kazdağlı, en bestuurslid İsmail İyilikçi, verliep zeer plezierig.  Tijdens de maaltijd bespraken Thea, Ivo en de bestuursleden van de stichting de voortgang van het project, de huidige stand van zaken en mogelijke alternatieve projecten voor de toekomst. Daarnaast vond er een uitwisseling van informatie plaats over het onderwijssysteem in zowel Turkije als Nederland.

 

We hebben met succes het tweede deel van ons project afgerond, waarbij we volop hebben genoten van een geweldig teamgevoel. De laatste bijeenkomst staat gepland voor het bezoek aan Nederland in april/mei 2024.

Yayım tarihi
Nederlands olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir